JapanHRsolutions
Specified Skilled Worker program

รับสมัครงาน

england
thailand
myanmar
cambodia
laos
vietnam
japan

รับสมัครงานสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทาง


การเกษตร (耕種農業)รับเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ดูแลสวนของสนามกอล์ฟ

คุณสมบัติ
・ผู้ที่ถือใบขับขี่รถยนต์ (ได้รับใบอนุญาตในประเทศของตน)
・ผู้ที่สามารถทำงานที่ญี่ปุ่นได้มากกว่า 3ปี
・ผู้ที่สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์งานที่เมืองนาโกย่าได้

ค่าตอบแทน
・เงินเดือน 170,000 เยน
・ค่าล่วงเวลา 35,000 เยน
・รวมทั้งหมด 205,000 เยน
・สถานที่: จังหวัดไอจิ

ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อโดยการส่งข้อความหรือส่งมาที่อีเมล์ :
job@japanhrsolutions.com
โทร : 052-951-8782


การทำความสะอาดอาคาร(ビルクリーニング)รับสมัครในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดคลับเฮาส์ของสนามกอล์ฟ

คุณสมบัติ
・ผู้ที่ถือใบขับขี่รถยนต์ (ได้รับใบอนุญาตในประเทศของตน)
・ผู้ที่สามารถทำงานที่ญี่ปุ่นได้มากกว่า3 ปี
・ผู้ที่สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์งานที่เมืองนาโกย่าได้

ค่าตอบแทน
・เงินเดือน 170,000เยน
・ค่าล่วงเวลา 35,000 เยน
・รวมทั้งหมด 205,000 เยน
・สถานที่ : จังหวัดไอจิ

ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อโดยการส่งข้อความหรือส่งมาที่อีเมล์ :
job@japanhrsolutions.com
โทร : 052-951-8782


Plating (めっき)รับสมัครในตำแหน่งพนักงานชุบโลหะในโรงงาน

คุณสมบัติ
・ผู้ที่ถือใบขับขี่รถยนต์ (ได้รับใบอนุญาตในประเทศของตน)
・ผู้ที่สามารถทำงานที่ญี่ปุ่นได้มากกว่า 3ปี
・ผู้ที่สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์งานที่เมืองนาโกย่าได้

ค่าตอบแทน
・เงินเดือน 173,000 เยน
・ค่าล่วงเวลา 50,000 เยน (40 ชั่วโมง)
・รวมทั้งหมด 223,000 เยน
โบัส : 590,000เยน/ปี ・สถานที่:จังหวัดไอจิ

ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อโดยการส่งข้อความหรือส่งมาที่อีเมล์:
job@japanhrsolutions.com
โทร: 052-951-8782


การบำรุงรักษาเครื่องจักร (機械保全)รับสมัครในตำแหน่งพนักงานบำรุงเครื่องจักร

คุณสมบัติ
・ผู้ที่ถือใบขับขี่รถยนต์ (ได้รับใบอนุญาตในประเทศของตน)
・ผู้ที่สามารถทำงานที่ญี่ปุ่นได้มากกว่า 3ปี
・ผู้ที่สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์งานที่เมืองนาโกย่าได้

ค่าตอบแทน
・เงินเดือน 173,000เยน
・ค่าล่วงเวลา 50,000 เยน (40ชั่วโมง)
・รวมทั้งหมด 223,000เยน
โบนัส : 590,000เยน/ปี ・สถานที่:จังหวัดไอจิ

ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อโดยการส่งข้อความหรือส่งมาที่อีเมล์:
job@japanhrsolutions.com
โทร: 052-951-8782


งานเชื่อม (溶接)รับสมัครในตำแหน่งพนักงานเชื่อมในโรงงาน

คุณสมบัติ
・ผู้ที่สามารถทำงานที่ญี่ปุ่นได้มากกว่า3ปี
・ผู้ที่สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์งานที่เมืองนาโกย่าได้

ค่าตอบแทน
・เงินเดือน 180,000เยน
・ค่าตอบแทน 25,000 เยน (20ชั่วโมง)
・รวมทั้งหมด 205,000เยน
・สถานที่ : จังหวัดไอจิ

ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อโดยการส่งข้อความหรือส่งมาที่อีเมล์:
job@japanhrsolutions.com
โทร : 052-951-8782


งานขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักร(機械加工)รับสมัครในตำแหน่งพนักงานขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักร

คุณสมบัติ
・ผู้ที่ถือใบขับขี่รถยนต์ (ได้รับใบอนุญาตในประเทศของตน)
・ผู้ที่สามารถทำงานที่ญี่ปุ่นได้มากกว่า 3ปี
・ผู้ที่สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์งานที่เมืองนาโกย่าได้

ค่าตอบแทน
・เงินเดือน 180,000เยน
・ค่าล่วงเวลา 250,000เยน (20ชั่วโมง)
・รวมทั้งหมด 205,000เยน
・สถานที่ : จังหวัดไอจิ

ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อโดยการส่งข้อความหรือส่งมาที่อีเมล์:
job@japanhrsolutions.com
โทร: 052-951-8782


การใช้เครื่องมือในการก่อสร้าง(建設機械施工)รับสมัครในตำแหน่งพนักงานใช้เครื่องมือในการก่อสร้าง

คุณสมบัติ
・เป็นผู้ที่ถือใบขับขี่รถยนต์ (ได้รับใบอนุญาตในประเทศของตน)
・ผู้ที่สามารถทำงานที่ญี่ปุ่นได้มากกว่า 3ปี
・ผู้ที่สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์งานที่เมืองนาโกย่าได้

ค่าตอบแทน
・เงินเดือน 210,000-230,000เยน
・ค่าล่วงเวลา 25,000เยน (20ชั่วโมง)
・รวมทั้งหมด 235,000เยน-255,000เยน
・สถานที่:จังหวัดไอจิ

ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อโดยการส่งข้อความหรือส่งมาที่อีเมล:
job@japanhrsolutions.com
โทร: 052-951-8782Copyright©2018 Japan HR solutions. All rights reserved.